PROJECT โรงงานกระดาษ SCG จังหวัดกาญจนบุรี

ติดตั้งวางระบบท่อน้ำประปาเพื่อดึงน้ำเข้าโรงงานกระดาษ SCG เป็นระยะทาง1.1กิโลเมตร

Visitors: 406,959