- แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ Geosynthetic Clay Liner (GCL)

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ Geosynthetic Clay Liner (GCL)
คือผงหรือเม็ดโซเดียมเบนโทไนท์ธรรมชาติชนิดพิเศษ ประกอบทั้งสองด้านด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอและแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอ ขึ้นรูปเป็นแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ด้วยกรรมวิธีเข็มบดอัด มีความแข็งแรงสามารถรับแรงเฉือนได้ดีในแนวระนาบแผ่น และป้องกันการซึมผ่านของของเหลวได้ดีในระยะยาวด้วยการบวมตัวของโซเดียมเบนโทไนท์ ที่ขยายตัวได้มากถึง 24 เท่า แผ่นวัสดุสามารถอุดรอยรั่วขนาดเล็กซ่อมตัวเองได้ โดยเม็ดเบนโทไนท์จะบวมตัวผสานกัน

คุณสมบัติ
สำหรับการป้องกันการซึมผ่านของของเหลว ใช้สำหรับงานด้านต่างๆ เช่น
   -งานก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ
   -งานชั้นป้องกันการซึมผ่านของเหลวในบ่อฝังกลบขยะ
   -งานระบบรองด้านใต้แท้งค์น้ำมันป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันลงสู่ชั้นดิน
   -งานจัดสวนและก่อสร้างสระน้ำ

การใช้งาน
• ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
• ป้องกันการรั่วซึมชั้นดินเหนียว
• ป้องกันการทรุดตััวของชั้นดิน
• ใช้ในงานป้องกันการฉีดขาดของบ่อ

ประโยชน์
• ประหยัดราคาต่อโครงการก่อสร้าง
• ลดปัญหาการรั่วซึมของน้ำ
• สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว

โครงการก่อสร้าง
• โครงการก่อสร้างกรมชลประทาน
• บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
• บ่อบำบัดน้ำ
• หลังคากันซึม
• ปรับปรุงภูมิทัศน์
• งานเกษตร


แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ Geosynthetic Clay Liner (GCL)

Visitors: 406,971